Samurai-Shodown-Wu-Ruixiang

Samurai-Shodown- Darli
Samurai-Shodown-Yashamaru